Strona główna

Imieniny:

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA

Przejdź do: Historia DBFO

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Praga Północ m. st. Warszawy, zwane dalej Biurem, jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy. Obszarem działania Biura jest Dzielnica Praga Północ miasta stołecznego Warszawy.
Do zadań Biura należy obsługa finansowo-księgowa szkół i placówek oświatowych określonych w § 4 Statutu, a w szczególności:

  • opracowywanie na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
  • prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
  • organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w szkołach i palcówkach oświatowych.

Do zadań Biura należą ponadto:

  • zapewnienie obsługi prawnej.

Biuro realizuje zadania na podstawie zawartych porozumień z dyrektorami szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro.

Biuro prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

STATUT DBFO PRAGA-PÓŁNOC

Strona internetowa bez barier