– Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy.
Data publikacji strony internetowej: 2021-12-20 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  2. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  3. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Ułatwienia:

  • Zmiana wielkości tekstu.
  • Zmiana na wersję kontrastową.
  • Zmiana na wersję w skali szarości.
  • Zmiana kolorów na wersję „negatyw”.
  • Podkreślenie linków.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Pobierz: Raport z wynikami przeglądu dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Milena Rowińska, MilenaRowinska@um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 27 70 685. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ulicy Targowej. Dojście piesze jest wzdłuż ulicy Targowej. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się przejście dla pieszych, bez sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik ma wydzielony pas dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku nie ma schodów ani podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Na trasie do budynku występują pojedyncze przeszkody w postaci kamiennych donic z kwiatami oraz kamienne kosze na śmieci.

Najbliższa stacja PKP Warszawa Wileńska znajduje się w odległości ok 900 m. Dojście na perony jest możliwy za pomocą schodów, windy, pochylni.

Najbliższe przystanki tramwajowe Kijowska 04 (kierunek Annopol: 3, 25; kierunek os. Górczewska: 28; kierunek Metro Młociny: 6), Ząbkowska 04 (kierunek Annopol: 3, 25; kierunek os. Górczewska: 28; kierunek Metro Młociny: 6), Ząbkowska 03 (kierunek Wiatraczna: 26; kierunek Gocławek: 3, 6; kierunek Banacha: 25; kierunek Dw. Wschodni – Kijowska 28; kierunek Kawęczyńska-Bazylika: 13).

Najbliższe przystanki autobusowe Ząbkowska 02 (kierunek Utrata: 138; kierunek Bródno-Podgrodzie: 169, kierunek Olesin: 120; kierunek pl. Hallera: 166; Linie nocne: kierunek Metro Młociny: N02; kierunek Dw. Centralny: N71; kierunek Winnica: N03).

Ząbkowska 01 (kierunek Bokserska: 138; kierunek Dw. Wschodni – Kijowska: 120, 169; kierunek Kabaty – STP: 166) Linie nocne: kierunek Marysin: N02; kierunek Ursynów Płn. N03; kierunek Stara Miłosna (Ułańska) N21; kierunek Wola Grzybowska: N71).

Postój taksówek znajduje się ok 110 m od Biura w stronę budynku Targowa 48-50.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Budynek podzielony jest na dwie części, między którymi nie ma bezpośredniego przejścia. Część A budynku od strony ulicy Targowej:
Zadaszone wejście główne z kontrolą dostępu znajduje się po prawej stronie od bankomatów banku PKO BP SA. Po prawej stronie od drzwi wejściowych znajduje się domofon, aby wejść, używa się karty magnetycznej lub wpisuje się indywidualny kod, natomiast dla osób
z zewnątrz zamontowany jest dzwonek po wciśnięciu którego ochrona otwiera drzwi, dodatkowo dla osób upoważnionych wydane są również karty magnetyczne. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatyczne, ale dostępne jest dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Brak schodów oraz podjazdów. Hol jest dość wąski i ciemny. Na parterze znajduje się punkt Ochrony budynku oraz Kasa DBFO. Korytarze na piętrach są wąskie i nie umożliwiają poruszania na wózku. W „części A budynku pokoje znajdują się na wysokim piętrze, do którego prowadzą wąskie, wysokie schody, bez możliwości poruszania się osób z niepełnosprawnością. Wejścia po poszczególnych pokoi są oznakowane i mają na ścianie z boku tabliczki z osobami pracującymi w danym pokoju. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Główna klatka schodowa w części A budynku nie ma kontroli dostępu i jest ogólnodostępna dla każdego. Stopnie są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone w jednostronne poręcze.

Brak wind.

Brak dostępu do tłumacza PJM.

Jest możliwość wejścia z psem asystującym, do głównego holu (na dole).

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością. Toalety umiejscowione są na piętrze budynku oraz w piwnicach.

Sala konferencyjna znajduje się na piętrze w części A budynku.

Część B budynku, znajduje się na tyłach budynku Targowa 42, po przejściu przez dwie bramy, z kontrolą dostępu.

Wejście znajduje się po lewej stronie od małego parkingu dla pracowników, na rampie, na którą prowadzi kilka wysokich schodów. Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nie ma windy ani podjazdu dla wózków. Po prawej stronie od drzwi wejściowych, znajduje się domofon, poniżej którego jest oznaczenie, który numer na domofonie odpowiada konkretnemu działowi.

Przejście prowadzi przez wąski korytarz, prowadzący do drzwi. Aby dostać się do poszczególnych działów należy wejść wąskimi schodami na piętro 2. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone w jednostronne poręcze.

Wejścia do pokoi są oznakowane i mają na ścianie z boku tabliczki z osobami pracującymi w danym pokoju. Nie ma oznaczeń brajlowskich.

 

Back to top