– Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Północ m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

1.Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.2.Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.3.Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Zobacz: Raport z wynikami przeglądu dostępności.(link otwiera się w nowej karcie)

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Milena Rowińska.
 • E-mail: MilenaRowinska@um.warszawa.pl
 • Telefon: 22 27 70 685

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga – Północ m. st. Warszawy
 • E-mail: dbfo.pragapn@um.warszawa.pl
 • Telefon: (22) 27 70 650
 • Adres: ul. Targowa 42 lok. 2a, 03-733 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek znajduje się przy ulicy Targowej. Dojście piesze jest wzdłuż ulicy Targowej. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się przejście dla pieszych, bez sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik ma wydzielony pas dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku nie ma schodów ani podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Na trasie do budynku występują pojedyncze przeszkody w postaci kamiennych donic z kwiatami oraz kamienne kosze na śmieci.Najbliższa stacja PKP Warszawa Wileńska znajduje się w odległości ok 900 m. Dojście na perony jest możliwy za pomocą schodów, windy, pochylni.Najbliższe przystanki tramwajowe Kijowska 04 (kierunek Annopol: 3, 25; kierunek os. Górczewska: 28; kierunek Metro Młociny: 6), Ząbkowska 04 (kierunek Annopol: 3, 25; kierunek os. Górczewska: 28; kierunek Metro Młociny: 6), Ząbkowska 03 (kierunek Wiatraczna: 26; kierunek Gocławek: 3, 6; kierunek Banacha: 25; kierunek Dw. Wschodni – Kijowska 28; kierunek Kawęczyńska-Bazylika: 13).Najbliższe przystanki autobusowe Ząbkowska 02 (kierunek Utrata: 138; kierunek Bródno-Podgrodzie: 169, kierunek Olesin: 120; kierunek pl. Hallera: 166; Linie nocne: kierunek Metro Młociny: N02; kierunek Dw. Centralny: N71; kierunek Winnica: N03).Ząbkowska 01 (kierunek Bokserska: 138; kierunek Dw. Wschodni – Kijowska: 120, 169; kierunek Kabaty – STP: 166) Linie nocne: kierunek Marysin: N02; kierunek Ursynów Płn. N03; kierunek Stara Miłosna (Ułańska) N21; kierunek Wola Grzybowska: N71).Postój taksówek znajduje się ok 110 m od Biura w stronę budynku Targowa 48-50.Budynek podzielony jest na dwie części, między którymi nie ma bezpośredniego przejścia. Część A budynku od strony ulicy Targowej:Zadaszone wejście główne z kontrolą dostępu znajduje się po prawej stronie od bankomatów banku PKO BP SA. Po prawej stronie od drzwi wejściowych znajduje się domofon, aby wejść, używa się karty magnetycznej lub wpisuje się indywidualny kod, natomiast dla osóbz zewnątrz zamontowany jest dzwonek po wciśnięciu którego ochrona otwiera drzwi, dodatkowo dla osób upoważnionych wydane są również karty magnetyczne. Wejście nie jest wyposażone w drzwi automatyczne, ale dostępne jest dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Brak schodów oraz podjazdów. Hol jest dość wąski i ciemny. Na parterze znajduje się punkt Ochrony budynku oraz Kasa DBFO. Korytarze na piętrach są wąskie i nie umożliwiają poruszania na wózku. W „części A budynku pokoje znajdują się na wysokim piętrze, do którego prowadzą wąskie, wysokie schody, bez możliwości poruszania się osób z niepełnosprawnością. Wejścia po poszczególnych pokoi są oznakowane i mają na ścianie z boku tabliczki z osobami pracującymi w danym pokoju. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.Główna klatka schodowa w części A budynku nie ma kontroli dostępu i jest ogólnodostępna dla każdego. Stopnie są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone w jednostronne poręcze.Brak wind.Brak dostępu do tłumacza PJM.Jest możliwość wejścia z psem asystującym, do głównego holu (na dole).Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.Brak ogólnodostępnej toalety dla osób z niepełnosprawnością. Toalety umiejscowione są na piętrze budynku oraz w piwnicach.Sala konferencyjna znajduje się na piętrze w części A budynku.Część B budynku, znajduje się na tyłach budynku Targowa 42, po przejściu przez dwie bramy, z kontrolą dostępu.Wejście znajduje się po lewej stronie od małego parkingu dla pracowników, na rampie, na którą prowadzi kilka wysokich schodów. Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Nie ma windy ani podjazdu dla wózków. Po prawej stronie od drzwi wejściowych, znajduje się domofon, poniżej którego jest oznaczenie, który numer na domofonie odpowiada konkretnemu działowi.Przejście prowadzi przez wąski korytarz, prowadzący do drzwi. Aby dostać się do poszczególnych działów należy wejść wąskimi schodami na piętro 2. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Nie ma oznaczeń brajlowskich. Schody wyposażone w jednostronne poręcze.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Zmiana wielkości tekstu.Zmiana na wersję kontrastową.Zmiana na wersję w skali szarości.Zmiana kolorów na wersję „negatyw”.Podkreślenie linków.

Inne informacje i oświadczenia

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.Pracownicy Biura zapewniają wsparcie osobom ze szczególnymi potrzebami.Wejścia do pokoi są oznakowane i mają na ścianie z boku tabliczki z osobami pracującymi w danym pokoju.

 

Back to top